فرق، ادیان ومذاهب

http://www.media.welayatnet.com/19152

نظریه کهنه
نظریه کهنه و غلط نژاد آریایی

نظریه کهنه

64 0
ثبت نظر
1395/11/06-07:24
http://www.media.welayatnet.com/19151

جامعه ساسانی
جامعه ساسانی آماده انفجار بود

جامعه ساسانی

84 0
ثبت نظر
1395/11/06-07:19
http://www.media.welayatnet.com/19144

انجیل در شورای نیقیه
متن کنونی کتاب مقدس مسیحیان، در سال ۳۲۵ پس از میلاد و در شورای نیقیه تصویب شد.

انجیل در شورای نیقیه

57 0
ثبت نظر
1395/11/05-07:14
http://www.media.welayatnet.com/19119

اصول دین شیعه از نگاه ابن تیمیه
اصول دین شیعه از نگاه ابن تیمیه

اصول دین شیعه از نگاه ابن تیمیه

75 0
ثبت نظر
1395/11/04-08:38
http://www.media.welayatnet.com/19110

150 سال نگارش انجیل
150 سال نگارش انجیل

150 سال نگارش انجیل

46 0
ثبت نظر
1395/11/04-07:17

صفحه‌ها