ابوریحان بیرونی: کورش شاه ایران نبود. بلکه شاه کلده (بین النهرین) بود.

کلیدواژه: #کورش


0 نظر


behzadkashaniii

ج, 09/03/1396 - 11:52

ابوریحان بیرونی: کورش شاه ایران نبود. بلکه شاه کلده (بین النهرین) بود.

Tags: #کورش
ابوریحان بیرونی: کورش شاه ایران نبود. بلکه شاه کلده (بین النهرین) بود.
ابوریحان بیرونی: کورش شاه ایران نبود. بلکه شاه کلده (بین النهرین) بود. فرق، ادیان ومذاهب