آیا فناوری ساخت دیوار چین از کورش کبیر الگو گرفته است؟!

آیا فناوری ساخت دیوار چین از کورش کبیر الگو گرفته است؟!
آیا فناوری ساخت دیوار چین از کورش کبیر الگو گرفته است؟! خیر. ابداً... این ادعا اساساً فاقد سندیت است. ضمن اینکه ساخت دیوار چین از قرن 7 پیش از میلاد یعنی 1-2 قرن پیش از کورش آغاز شده بود