کورش اطرافیان خود را به پرستش "خدایان" دعوت میکند

کورش اطرافیان خود را به پرستش "خدایان" دعوت میکند
کورش اطرافیان خود را به پرستش "خدایان" دعوت میکند