وهابیت و بازی با احساسات زنان (زواج بنیه طلاق)0 نظر


taha1360

ش, 07/07/1397 - 05:45

وهابیت و بازی با احساسات زنان (زواج بنیه طلاق)

زواج بنیه طلاق
وهابیت ازدواج بنیه طلاق را صحیح می داند. زواج بنیه طلاق یعنی اینکه مرد با زنی ازدواج کند و نیتش این باشد که بعد از مدتی زن را طلاق دهد. در حالی که زن هیچ گونه اطلاعی از این موضوع ندارد. این یعنی نفاق و بازی کردن با احساسات یک زن! زیرا زن و اولیاء زن هیچ اطلاعی از موضوع ندارند. فرق، ادیان ومذاهب https://www.adyannet.com/fa/news/28786

دیدگاه‌ها

ارسال نظر