#هخامنشیان

http://www.media.welayatnet.com/20144

هنر مصری در مقابر هخامنشی
هنر مصری در مقابر هخامنشی

هنر مصری در مقابر هخامنشی

24 0
ثبت نظر
1396/12/03-08:13
http://www.media.welayatnet.com/20130

در دوره هخامنشی، مردم بنده شاه محسوب می‌شدند
در دوره هخامنشی، مردم بنده شاه محسوب می‌شدند

در دوره هخامنشی، مردم بنده شاه محسوب می‌شدند

38 0
ثبت نظر
1396/11/29-16:07
http://www.media.welayatnet.com/19929

نمونه‌ای از رفتار داریوش کبیر با یک اغتشاش‌گر!!!
نمونه‌ای از رفتار داریوش کبیر با یک اغتشاش‌گر!!!

نمونه‌ای از رفتار داریوش کبیر با یک اغتشاش‌گر!!!

39 0
ثبت نظر
1396/10/25-06:24
http://www.media.welayatnet.com/19928

کورش هخامنشی و شورش بلوچستان
کورش هخامنشی و شورش بلوچستان

کورش هخامنشی و شورش بلوچستان

37 0
ثبت نظر
1396/10/24-08:21
http://www.media.welayatnet.com/19925

کورش... سرزمین‌ها را لگدکوب کرد
کورش... سرزمین‌ها را لگدکوب کرد

کورش... سرزمین‌ها را لگدکوب کرد

38 0
ثبت نظر
1396/10/22-17:03
http://www.media.welayatnet.com/19921

فتح لبنان (فینیقیه) به دست کورش کبیر
چی؟! نه غزه نه لبنان...؟ پس اینو چی میگی: فتح لبنان (فینیقیه) به دست کورش کبیر...

فتح لبنان (فینیقیه) به دست کورش کبیر

41 0
ثبت نظر
1396/10/16-04:10
http://www.media.welayatnet.com/19920

کشتار مردم خراسان به دست داریوش
کشتار مردم خراسان به دست داریوش

کشتار مردم خراسان به دست داریوش

44 0
ثبت نظر
1396/10/14-08:11
http://www.media.welayatnet.com/19908

چرا پسر اردشیر دوم توسط دربار هخامنشی سر بریده شد؟
چرا پسر اردشیر دوم توسط دربار هخامنشی سر بریده شد؟

چرا پسر اردشیر دوم توسط دربار هخامنشی سر بریده شد؟

86 0
ثبت نظر
1396/09/10-06:34
http://www.media.welayatnet.com/19907

قَسَم با طعم خونِ گراز
قَسَم با طعم خونِ گراز

قَسَم با طعم خونِ گراز

82 0
ثبت نظر
1396/09/09-10:34
http://www.media.welayatnet.com/19877

اسکندر به تلافی خشونت های هخامنشیان، تخت جمشید را به آتش کشید
اسکندر به تلافی خشونت های هخامنشیان، تخت جمشید را به آتش کشید

اسکندر به تلافی خشونت های هخامنشیان، تخت جمشید را به آتش کشید

41 0
ثبت نظر
1396/08/20-07:00