#مردوک

http://www.media.welayatnet.com/19911

مردوک همان که کورش آن را به عنوان خدای خود می‌ستاید در لغت یعنی گوساله
مردوک همان که کورش آن را به عنوان خدای خود می‌ستاید در لغت یعنی گوساله

مردوک همان که کورش آن را به عنوان خدای خود می‌ستاید در لغت یعنی گوساله

296 0
ثبت نظر
1396/09/10-09:05
http://www.media.welayatnet.com/19910

مردوک همان که کورش آن را به عنوان خدای خود می‌ستاید در لغت یعنی گوساله
مردوک همان که کورش آن را به عنوان خدای خود می‌ستاید در لغت یعنی گوساله

مردوک همان که کورش آن را به عنوان خدای خود می‌ستاید در لغت یعنی گوساله

310 0
ثبت نظر
1396/09/10-08:48
http://www.media.welayatnet.com/19909

مردوک همان که کورش آن را به عنوان خدای خود می‌ستاید در لغت یعنی گوساله
مردوک همان که کورش آن را به عنوان خدای خود می‌ستاید در لغت یعنی گوساله

مردوک همان که کورش آن را به عنوان خدای خود می‌ستاید در لغت یعنی گوساله

271 0
ثبت نظر
1396/09/10-07:44