#هخامنشی

http://www.media.welayatnet.com/20641

خیانت گارد ویژه پارسی به داریوش هخامنشی
خیانت گارد ویژه پارسی به داریوش هخامنشی

خیانت گارد ویژه پارسی به داریوش هخامنشی

84 0
ثبت نظر
1397/12/06-15:54
http://www.media.welayatnet.com/20265

داریوش هخامنشی و بستن آب بر مردم
آملی کورت : داریوش از مردم بابت استفاده از رودخانه باج دریافت میکرد

داریوش هخامنشی و بستن آب بر مردم

174 0
ثبت نظر
1397/01/15-06:26
http://www.media.welayatnet.com/19922

غزه هم جزو قلمرو کورش و هخامنشی بود
غزه هم جزو قلمرو کورش و هخامنشی بود

غزه هم جزو قلمرو کورش و هخامنشی بود

123 0
ثبت نظر
1396/10/16-04:19