#هخامنشی

http://www.media.welayatnet.com/20265

داریوش هخامنشی و بستن آب بر مردم
آملی کورت : داریوش از مردم بابت استفاده از رودخانه باج دریافت میکرد

داریوش هخامنشی و بستن آب بر مردم

20 0
ثبت نظر
1397/01/15-06:26
http://www.media.welayatnet.com/19922

غزه هم جزو قلمرو کورش و هخامنشی بود
غزه هم جزو قلمرو کورش و هخامنشی بود

غزه هم جزو قلمرو کورش و هخامنشی بود

40 0
ثبت نظر
1396/10/16-04:19