taha1360

http://www.plus.welayatnet.com/20605

وهابیت و بازی با احساسات زنان (زواج بنیه طلاق)
وهابیت ازدواج بنیه طلاق را صحیح می داند. زواج بنیه طلاق یعنی اینکه مرد با زنی ازدواج کند و نیتش این باشد که بعد از مدتی زن را طلاق دهد. در حالی که زن هیچ گونه اطلاعی از این موضوع ندارد. این یعنی نفاق و بازی کردن با احساسات یک زن! زیرا زن و اولیاء زن هیچ اطلاعی از موضوع ندارند.

زواج بنیه طلاق

193 0
ثبت نظر
1397/07/07-05:45