فرهنگی

حجاب
تصویر معین شرافتی معین شرافتی

چادر مشکی

4 سال 10 ماه
وحدت
تصویر معین شرافتی معین شرافتی

لزوم وحدت

4 سال 10 ماه
دعا در چهار موعد
تصویر ح-سین ح-سین

دعا در چهار موعد

4 سال 10 ماه