فرهنگی

http://www.media.welayatnet.com/19635

حقوق بشر غربی
حقوق بشر غربی

حقوق بشر غربی

117 0
ثبت نظر
1396/01/29-06:01
http://www.media.welayatnet.com/19630

عاقبت دشمنی با خدا
عاقبت دشمنی با خدا

عاقبت دشمنی با خدا

166 0
ثبت نظر
1396/01/16-07:52
http://www.media.welayatnet.com/19629

تأثیر حجاب بر زنان
تأثیر حجاب بر زنان

تأثیر حجاب بر زنان

152 0
ثبت نظر
1396/01/16-07:49
http://www.media.welayatnet.com/19628

حجاب
حجاب، یک فرهنگ جهانی

حجاب، یک فرهنگ جهانی

160 0
ثبت نظر
1396/01/16-07:45
http://www.media.welayatnet.com/19627

من رای نمی دهم
من رای نمی دهم

من رای نمی دهم

78 0
ثبت نظر
1396/01/15-08:34
http://www.media.welayatnet.com/19626

اقتدار ملی
حضور مردم ، اقتدار ملی

حضور مردم ، اقتدار ملی

79 0
ثبت نظر
1396/01/15-08:24
http://www.media.welayatnet.com/19625

نقش مردم
اهمیت انتخابات و نقش مردم

اهمیت انتخابات و نقش مردم

59 0
ثبت نظر
1396/01/15-08:21
http://www.media.welayatnet.com/19624

پژوهشگر زرتشتی و اسلام اختیاری ایرانیان - 1
پژوهشگر زرتشتی و اسلام اختیاری ایرانیان - 1

پژوهشگر زرتشتی و اسلام اختیاری ایرانیان - 1

73 0
ثبت نظر
1396/01/15-08:11
http://www.media.welayatnet.com/19620

اسلام، طليعه‌ی مترقی‌
اسلام، طليعه‌ی مترقی‌ترين مرحله‌ی معنوی زندگی بشر

اسلام

37 0
ثبت نظر
1396/01/15-07:44
http://www.media.welayatnet.com/19618

تأثير فرهنگ و ادب اسلامی در اروپا
تأثير فرهنگ و ادب اسلامی در اروپا

تأثير فرهنگ و ادب اسلامی در اروپا

50 0
ثبت نظر
1396/01/15-07:31
http://www.media.welayatnet.com/19617

اسلام‌
اسلام‌، جامه‌ای مناسب برای قامت انسانيت...

 اسلام‌، جامه‌ای مناسب برای قامت انسانيت...

52 0
ثبت نظر
1396/01/15-07:28
http://www.media.welayatnet.com/19616

حذف عمدی تعالیم زرتشت
موبدان زرتشتی و حذف عمدی تعالیم زرتشت

موبدان زرتشتی و حذف عمدی تعالیم زرتشت

78 0
ثبت نظر
1396/01/15-07:23
http://www.media.welayatnet.com/19615

انتخابات غزت بخش است
انتخابات غزت بخش است

انتخابات غزت بخش است

48 0
ثبت نظر
1396/01/15-07:10
http://www.media.welayatnet.com/19614

اولین اثر انتخابات
اولین اثر انتخابات

اولین اثر انتخابات

53 0
ثبت نظر
1396/01/15-07:05
http://www.media.welayatnet.com/19613

انتخابات در ایران
انتخابات در ایران

انتخابات در ایران

39 0
ثبت نظر
1396/01/15-06:59
http://www.media.welayatnet.com/19612

انتخابات یعنی یک روح جدید در کشور
انتخابات یعنی یک روح جدید در کشور

انتخابات یعنی یک روح جدید در کشور

85 0
ثبت نظر
1396/01/15-06:54
http://www.media.welayatnet.com/19611

نقش دشمن در انتخابات
نقش دشمن در انتخابات

نقش دشمن در انتخابات

98 0
ثبت نظر
1396/01/15-06:50
http://www.media.welayatnet.com/19610

متخصص باشد
به کسی رای می دهم که متخصص باشد

 به کسی رای می دهم که متخصص باشد

36 0
ثبت نظر
1396/01/15-06:31
http://www.media.welayatnet.com/19608

تشنگان قدرت
من رای نمی دهم به تشنگان قدرت

من رای نمی دهم به تشنگان قدرت

51 0
ثبت نظر
1396/01/15-06:06
http://www.media.welayatnet.com/19605

از فساد دور باشد
به کسی رای می دهم که از فساد دور باشد

به کسی رای می دهم که از فساد دور باشد

29 0
ثبت نظر
1396/01/15-05:37
http://www.media.welayatnet.com/19604

دشمن ستیز باشد
به کسی رای می دهم که دشمن ستیز باشد

  دشمن ستیز باشد

43 0
ثبت نظر
1396/01/15-05:24
http://www.media.welayatnet.com/19602

دلسوز مردم باشد
به کسی رای می دهم که دلسوز مردم باشد

  دلسوز مردم باشد

49 0
ثبت نظر
1396/01/15-05:14
http://www.media.welayatnet.com/19601

متعهد
به کسی رای می دهم که متعهد باشد

به کسی رای می دهم که متعهد باشد

32 0
ثبت نظر
1396/01/15-05:09
http://www.media.welayatnet.com/19599

من رای نمی دهم به مرفهین بی درد
من رای نمی دهم به مرفهین بی درد

من رای نمی دهم به مرفهین بی درد

37 0
ثبت نظر
1396/01/15-04:57
http://www.media.welayatnet.com/19598

فرهنگ
من رای نمی دهم به خائن به فرهنگ

من رای نمی دهم به خائن به فرهنگ

64 0
ثبت نظر
1396/01/15-04:51
http://www.media.welayatnet.com/19597

من رای نمی دهم به آشوب طلب
من رای نمی دهم به آشوب طلب

من رای نمی دهم به آشوب طلب

28 0
ثبت نظر
1396/01/15-04:37
http://www.media.welayatnet.com/19590

آفرینش
اندیشه آتئیسم در آفرینش

اندیشه آتئیسم در آفرینش

128 0
ثبت نظر
1396/01/14-08:18
http://www.media.welayatnet.com/19589

نوروز باستانیِ
نوروز باستانیِ تحمیلی ! متفاوت از نوروز ایرانی

نوروز باستانیِ تحمیلی ! متفاوت از نوروز ایرانی

120 0
ثبت نظر
1396/01/14-08:15
http://www.media.welayatnet.com/19588

عشق حافظ
عشق حافظ و قرآنِ درونِ سینه‌اش

عشق حافظ و قرآنِ درونِ سینه‌اش

142 0
ثبت نظر
1396/01/14-08:00
http://www.media.welayatnet.com/19587

لیبرالیسم غربی
لیبرالیسم غربی نمی‌تواند جایگزین اسلام باشد...

لیبرالیسم غربی نمی‌تواند جایگزین اسلام باشد...

133 0
ثبت نظر
1396/01/14-07:57

صفحه‌ها