فرق، ادیان ومذاهب

پژوهشگر زرتشتی و اسلام اختیاری ایرانیان - 2
تصویر rezaee rezaee

پژوهشگر زرتشتی

3 سال 1 ماه
 كتابهای زرتشتی
تصویر rezaee rezaee

كتابهای زرتشتی

3 سال 1 ماه
شریعت زرتشتی: ریختن خاکستر و ادرار گاو در دهان زنان
تصویر baseirat baseirat

شریعت زرتشتی

3 سال 2 ماه
ارث دختران در ایران باستان
تصویر baseirat baseirat

ارث دختران

3 سال 2 ماه
تعدد زوجات در ایران باستان
تصویر baseirat baseirat

ایران باستان

3 سال 2 ماه
بی‌سوادی میراث شاهان ایران باستان
تصویر baseirat baseirat

بی‌سوادی

3 سال 2 ماه
 اگر اهورامزدا خالق نیکی‌هاست
تصویر baseirat baseirat

اهورامزدا

3 سال 2 ماه