من با چادر آزادم از هر آنچه که شما بخاطر بی حجابی اسیر آن شدید.

آزادی
من با چادر آزادم از هر آنچه که شما بخاطر بی حجابی اسیر آن شدید.
موضوع: