حاج سید احمد خمینی و شرکت در انتخابات خبرگان با شرکت در امتحان!

حاج سید احمد خمینی
حاج سید احمد خمینی و شرکت در انتخابات خبرگان با شرکت در امتحان!
موضوع: