هر انتخاباتی که پرشور شود کشور را بیمه می کند

 هر انتخاباتی که پرشور شود کشور را بیمه می کند
هر انتخاباتی که پرشور شود کشور را بیمه می کند