به کسی رای می دهم که دشمن آمریکا باشد

 به کسی رای می دهم که دشمن آمریکا باشد
به کسی رای می دهم که دشمن آمریکا باشد