اصول هفتگانه امام | اعتماد به اراده و نیروی مردم0 نظر


valayat

د, 03/10/1395 - 03:03

اصول هفتگانه امام | اعتماد به اراده و نیروی مردم

اصول هفتگانه امام | اعتماد به اراده و نیروی مردم
اصول هفتگانه امام | اعتماد به اراده و نیروی مردم فرهنگی http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/31996/B/13941027_0131996.jpg

دیدگاه‌ها

ارسال نظر