لباس در اجتماع

حجاب
برای زن، سزاوار نیست که هنگام بیرون رفتن از خانه‌اش، لباسش را جمع و فشرده کند.
موضوع: