می آید

می آید
آید آن روشنی شب افروز! من منتظرم!!
موضوع: