اختلاف واقعی

اختلاف واقعی میان مسلمانان وجود ندارد
اختلاف واقعی میان مسلمانان وجود ندارد
موضوع: