بدگویى

از بدگویى درباره على (علیه السلام) خوددارى كنید
از بدگویى درباره على (علیه السلام) خوددارى كنید
موضوع: