یا در انسانیت با تو برابر !

یا در دین با تو برادر... یا در انسانیت با تو برابر !
یا در دین با تو برادر... یا در انسانیت با تو برابر !
موضوع: