کربلا .........اللهم ارزقنا

کربلااللهم الرزقنا
میخواهم این روزها آنقدر از کربلایت بنویسم که بگویی: دیگر بس است گریه... بس است زاری... مادرم(س)ضمانتت کرده آمده ام بگویم تو هم بیایی... دل پیش کسی باشد و وصلش نتوانی؟!
موضوع: