مجازات مطابق با عقل

مجازات مطابق با عقل
مجازات مطابق با عقل است
موضوع: