دیدگاه گاتها

 آیا دیدگاه گاتها درباره آسمان، علمی است؟
آیا دیدگاه گاتها درباره آسمان، علمی است؟
موضوع: