ازدواج مجدد و اختیار کردن زن دوم،آری یا نه ؟!

ازدواج مجدد و اختیار کردن زن دوم،آری یا نه ؟!
موضوع: