آزادی گاوها در دین زرتشتی و اجبار انسان‌ها به پذیرش دین زرتشتی