فتح لبنان (فینیقیه) به دست کورش کبیر

فتح لبنان (فینیقیه) به دست کورش کبیر
چی؟! نه غزه نه لبنان...؟ پس اینو چی میگی: فتح لبنان (فینیقیه) به دست کورش کبیر...