اگر بنده ای از من آزاری دیده است!

اگر بنده ای از من آزاری دیده است!
اگر بنده ای از من آزاری دیده است!
موضوع: