خدايا شهوتم را از هر حرامى بشكن

خدايا شهوتم را از هر حرامى بشكن
خدايا شهوتم را از هر حرامى بشكن