گزارش ساواک از ارتباط دراویش گنابادی با تشکیلات فراماسونری در سال ۴۴

گزارش ساواک از ارتباط دراویش گنابادی با تشکیلات فراماسونری در سال ۴۴
یکی از شیوه‌های تشکیلات فراماسونری، ارتباط با گروه‌ها و فرقه‌های منحرف بود. به طوری که در سال 1344 ساواک از ارتباط این تشکیلات با دراویش گنابادی خبر داد و در گزارشی با موضوع "جمعیت فراماسونری در خراسان" نوشت: «...تصور می‌رود دراویش پیرو صالح‌ علیشاه گنابادی نیز به جمعیت مزبور وابستگی‌هایی داشته باشند...»
http://www.welayatnet.com/fa/news/130619