داریوش و بستن آب بر مردم!

داریوش و بستن آب بر مردم!
داریوش هخامنشی و بستن آب بر مردم! داریوش آب را بر مردم بست و پس از دریافت مبلغی هنگفت آب را بر آنان باز کرد...