شکر برای آنچه از من دریغ کرده ای!

شکر برای آنچه از من دریغ کرده ای!
شکر برای آنچه از من دریغ کرده ای!