خداوند مهربان است زیرا ...

خداوند مهربان است زیرا ...