معامله با كسى كه خدا را اطاعت كرده يا عصيان نموده

معامله با كسى كه خدا را اطاعت كرده يا عصيان نموده