لزوم آمادگی در برابر دشمنان

لزوم آمادگی در برابر دشمنان