خودنمایی

خودنمایی گزافه گویی، عجله کم عقلی و سفاهت ناتوانی است