مسح

اگر رطوبت باقیمانده در دست که برای کشیدن مسح لازم است، خشک شود، وظیفه چیست؟