آیا با پول می‌شود همـه چیز را به دست آورد؟

آیا با پول می‌شود همـه چیز را به دست آورد؟