خداوند قربانی کردن را دوست دارد

خداوند قربانی کردن را دوست دارد