شهدای ترور/ شهید دکتر مفتح

شهدای ترور/ شهید دکتر مفتح