عزاداری در ایران باستان در گفتار آملی کورت

عزاداری در ایران باستان در گفتار آملی کورت
آملی کورت (Amélie Kuhrt) تاریخنگار و ایران‌شناس اهل بریتانیا می‌نویسد که عزاداری در مرگ بزرگان، جزوی از تاریخ ایرانیان باستان بود. ایرانیان در هنگام عزاداری موی سر خود را کوتاه می‌کردند و لباس عزا می‌پوشیدند... این سخن برسد به دست کسانی که ادعا می‌کنند در ایران باستان، عزا و عزاداری نداشتیم... (آملی کورت، هخامنشیان، ترجمه‌ مرتضی‌ ثاقب‌فر، تهران: انتشارات‌ ققنوس، ص 95.)