واژه آرامی-عربی سَنَة (به معنی سال) در کتیبه های ساسانی

واژه  آرامی-عربی سَنَة (به معنی سال) در کتیبه های ساسانی
دیگر لفظ آرامی که در کتیبه‌های ساسانی وجود دارد، واژه SNT (شَنَة) است... همان لفظ عربیِ سَنَة، به معنی سال.