کرتیر و استفاده از جادوگری برای ترویج دین زرتشتی (گفتاری از تورج دریایی)

کرتیر و استفاده از جادوگری برای ترویج دین زرتشتی (گفتاری از تورج دریایی)
کرتیر، برای احیای دین زرتشتی، از جادو و روش‌های جادوگری استفاده می‌کرد. آنچنان که در کتیبه خود (KSM) به این نکته اشاره می‌کند. از همین روی، موبدان زرتشتی مانند یک مرتد با او برخورد کردند. هر چند همه آنان مدیون کرتیر بودند.