خط عربی، واضح و خط فارسی میانه (زرتشتی) پرزحمت بود.

خط عربی، واضح و خط فارسی میانه (زرتشتی) پرزحمت بود.
خط عربی، واضح و خط فارسی میانه (زرتشتی) پرزحمت بود: https://www.adyannet.com/fa/news/30053