انسان از بعد جسمی یک روبات بسیار پیشرفته است

روابطی بین کامپیوتر ، روبات ، انسان و روح وجود دارد.
موضوع: 
http://spiritual.blog.ir/
برچسب: