در زمین بگردید و ببینید عاقبت مردمان گذشته چه شد!

مکان تاریخی
در زمین بگردید و ببینید عاقبت مردمان گذشته چه شد!
موضوع: