علف هرز، بی ارزش است

حجاب و عفاف
علف هرز، بی ارزش است
موضوع: 
http://www.lenzor.com/public/public/user_data/photo/3590/3589444-95403b654408719431a602b4e22e2b4b-l.jpg