چـادرِ مـن...0 نظر


hamsohbati

س, 12/12/1393 - 06:27

چـادرِ مـن...

حجاب و عفاف
چـادرِ مـن نـه بـرای نشـان دادن فقـر در سریـال هـای کشـورم است … نـه لبـاس متهمـان ِ دادگـاه و زنـدان هـا … چـادر مـن تـاج بنـدگـی مـن است … سنـد زهـرایی بـودنـم را امضــا میکنـد …! طعنـه هـا دلسردت نکنـد بـانــو … بـا افتخـار در کوچـه هـای شهـر قـدم بـزن …! فرهنگی

دیدگاه‌ها

ارسال نظر