#انقلاب اسلامی ایران

http://www.media.welayatnet.com/20580

معیشت مردم بهبود خواهد یافت
معیشت مردم بهبود خواهد یافت

35 0
ثبت نظر
1397/06/18-04:56
http://www.media.welayatnet.com/20579

دستاوردهای انقلاب اسلامی
دستاوردهای انقلاب اسلامی

30 0
ثبت نظر
1397/06/18-04:52
http://www.media.welayatnet.com/20566

دستاوردهای انقلاب اسلامی/رادار
دستاوردهای انقلاب اسلامی/رادار

59 0
ثبت نظر
1397/06/11-05:13
http://www.media.welayatnet.com/20520

پدافند ضد موشک
دستاوردهای انقلاب اسلامی/ پدافند ضد موشک

32 0
ثبت نظر
1397/06/03-05:14
http://www.media.welayatnet.com/20519

مرزهای آبی
دستاوردهای انقلاب اسلامی/نگهبانی از مرزهای آبی

26 0
ثبت نظر
1397/06/03-05:12
http://www.media.welayatnet.com/20502

بیداری اسلامی
دستاوردهای انقلاب اسلامی/ بیداری اسلامی

34 0
ثبت نظر
1397/05/27-04:55
http://www.media.welayatnet.com/19835

ژن برتر یعنی چه؟
آیت الله نورمفیدی عضو خبرگان رهبری: غلط کرده کسی که می‌گوید ما ژن برتریم. ژن برتر یعنی چه؟ اصلاح‌طلبی که اصول انقلاب را نادیده بگیرید اصلاح‌طلب نیست. من با تندروهای اصلاح‌طلب میانه ندارم؛ تندهای اصلاح‌طلب هم بنده را قبول ندارد آیت‌الله مصباح را به لحاظ علمی قبول دارم. من به لحاظ برخی دیدگاه‌های سیاسی با آیت الله مصباح مخالفم اما از این نظر که انگلیسی‌ها ایشان را خراب می‌کنند باید به انگلیسی‌ها بگوییم مردک‌ها به شما چه ربطی دارد.

نورمفیدی شاهرودی

247 0
ثبت نظر
1396/07/12-13:54
http://www.media.welayatnet.com/19757

روحانی و وزرا روز اول کاری
روحانی و وزرا روز اول کاری

این گوی و این میدان!!

134 0
ثبت نظر
1396/05/30-09:14
http://www.media.welayatnet.com/16546

از انقلابی مثبت تا انقلابی منفی
از انقلابی مثبت تا انقلابی منفی

از انقلابی مثبت تا انقلابی منفی

430 0
ثبت نظر
1394/11/29-06:41
http://www.media.welayatnet.com/15931

سیاه و سفید روایتی از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران قرآن و نماز
سیاه و سفید روایتی از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران قرآن و نماز

انقلاب اسلامی

309 0
ثبت نظر
1394/11/14-12:17